Política de Protecció de Dades de caràcter personal de la Seu Electrònica de la Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida posa en coneixement dels usuaris de la seva Seu Electrònica que, amb estricte compliment del que estableix la legislació en matèria de protecció de dades, podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que li siguin facilitades com a conseqüència de la seva utilització. Al facilitar dades de caràcter personal a la Universitat de Lleida, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el seu tractament dins de la normativa d'aplicació.

Els usuaris garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen en virtut de la utilització de la seu electrònica de la Universitat de Lleida. És la seva obligació mantenir actualitzades les informacions i dades aportades o, si això no els fos possible, comunicar a la Universitat de Lleida els eventuals canvis. Serà responsabilitat dels usuaris qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi en relació amb aquestes informacions i dades, així com els perjudicis que d'això es puguin derivar.

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (1), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que n'aprova el Reglament de desplegament; i el Codi Ètic de la Universitat de Lleida, us informem que les vostres dades personals visualitzades per mitjà d'aquest web són tractades de forma confidencial i s'incorporen als fitxers de la Universitat de Lleida per dur a terme la gestió expressada en cada cas. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades sol·licitant-ho per escrit a la secretària general de la Universitat de Lleida (plaça de Víctor Siurana, 1, 25003, Lleida).

La Universitat de Lleida es compromet a complir amb l'obligació de reserva respecte de les dades de caràcter personal objecte de tractament i posarà en pràctica les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tot això en atenció a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

Les dades registrades podran ser utilitzades amb la finalitat d'efectuar estadístiques, remetre informació científica, gestionar incidències o realitzar estudis de mercat, a més de per a les que expressament s'hagin recaptat les dades.

Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un tercer en els supòsits legalment previstos, recaptant el consentiment dels interessats quan aquest sigui necessari.

(1) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Diari Oficial l nº 119, de 4 de maig, disponible a https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf)

Direcció i contacte

Pl. de Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida
Tel: 973 70 20 00
E-mail: info@udl.cat