Avís legal

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la Universitat de Lleida informa als usuaris que les dades facilitades a través del seu portal https://ae-seu.udl.cat tenen la finalitat de mantenir-los informats de notícies i novetats relacionades amb la Universitat de Lleida, o, si s'escau, poder atendre una demanda de tràmit o servei telemàtic. Aquesta informació és tractada amb la màxima confidencialitat i no se cedirà en cap cas a terceres persones. Un cop cessi la necessitat per a la que van ser facilitades les dades, aquests es donaran de baixa definitiva.

D'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix l'esmentada Llei Orgànica, els usuaris podran exercitar tots els drets reconeguts en la llei, i en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició.
direcció

Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a:

Pl. De Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida
Tel: 973 70 20 00
Correu electrònic: info@udl.cat

La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'usuari, fotocòpia del DNI així com les rectificacions o cancel·lacions que desitgi realitzar, si escau.

A més, els usuaris poden exercir el seu dret de rectificació o baixa per si mateixos en qualsevol moment a través dels mecanismes previstos en el propi portal. La Universitat de Lleida es reserva el dret de donar de baixa a aquells usuaris amb adreces de correu electrònic errònies, servidors de correu reiteradament fora de línia, o comptes de correu que per excedir les quotes o per qualsevol raó rebutgin missatges durant llargs períodes.

Per a qualsevol dubte o puntualització, es poden dirigir a:
info@udl.cat


 

Direcció