Identificació de la Seu


La seu electrònica és l'adreça electrònica a través de la qual la Universitat de Lleida posa a disposició de la ciutadania i la comunitat universitària les seues informacions, tràmits i serveis oficials.

Aquesta seu electrònica ha estat aprovada per acord del Consell de Govern de la Universitat de Lleida de 24 de novembre de 2010, en el marc del Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la universitat, publicat en forma d'edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5804 de 26 de gener de 2011.

La Universitat de Lleida té la titularitat d'aquesta seu electrònica, la gestió de la qual és exercida per la Secretaria General, que garanteix la veracitat, integritat i actualització dels continguts que hi publica.

La seu electrònica de la Universitat de Lleida està disponible les 24 hores del dia durant tot l'any. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no pugui estar operativa, s'anunciarà als usuaris amb tanta antelació com sigui possible, i s'indicaran els mitjans alternatius de consulta disponibles.