Preguntes freqüents

Què és la seu electrònica?

Segons l'article 10 de la Llei 11/2007, de 23 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics:

«La seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències.»

A més a més, l'article 6 estableix:

«Es reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics per a l'exercici dels drets que preveu l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com per obtenir informacions, realitzar consultes i al·legacions, formular sol·licituds, manifestar consentiment, entaular pretensions, efectuar pagaments, realitzar transaccions i oposar-se a les resolucions i actes administratius.»

Tot plegat fa que la seu electrònica sigui el centre de l'Administració electrònica, perquè legalment se li atorga el paper de «cara visible» (finestreta, punt d'accés o porta d'entrada) d'aquesta.

Així, cal concloure que la seu electrònica té importància per ella mateixa, però també per la suma de conceptes, tràmits, usos, aplicacions i procediments que aglutina i que presenta a la ciutadania.

Vídeo explicatiu de la seu electrònica produït per l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques)

Inici

Què és l'Administració electrònica?

Tota gestió que es pugui fer presencialment es traslladarà a Internet (o d'altres canals tecnològics), i d'aquesta manera es configurarà la versió electrònica de l'Administració, que normalment requerirà la signatura electrònica per identificar els ciutadans i els seus actes administratius.

L'Administració electrònica, però, no és només un fenomen tecnològic. Demana canvis organitzatius que permetin simplificar i millorar el serveis públics que les administracions presten als ciutadans. En aquest sentit, cal recordar el que diu el cinquè principi de l'article 4 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya:

«Simplificació, eficàcia, eficiència i economia. Les entitats del sector públic han d'adoptar les mesures necessàries per a redissenyar els serveis, els tràmits i els procediments administratius; reduir les càrregues, els costos, els terminis i el temps dels procediments administratius, i assolir més eficàcia, eficiència i economia en l'activitat administrativa.»

Vídeo explicatiu de l'administració electrònica produït per l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques)
 

Inici

Què és la signatura electrònica?

La versió electrònica de la signatura té les mateixes funcions i usos que la manuscrita: subscriure documents per certificar que se n'és l'autor, que se n'aprova el contingut, o que s'hi ha intervingut o s'ha estat present en la seua confecció.

Si la signatura manuscrita es basa en el nostre nom rubricat, l'electrònica es basa en un certificat digital. Aquest certificat digital permet aplicar la signatura electrònica a un determinat document, el qual, un cop tramès, garanteix al receptor la identitat de l'emissor i la integritat del document signat.

L'autoritat de certificació és l'entitat que expedeix certificats digitals. L'Agència Catalana de Certificació (CATCert) és l'autoritat de certificació proveïdora de la UdL i de la resta d'universitats públiques de Catalunya, amb la qual cosa es converteix en l'entitat de certificació de referència en l'àmbit universitari català.

La UdL ha constituït l'Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD) depenent de CATCert, per dotar de certificats digitals mitjançant la targeta universitària el seu personal docent i d'investigació, personal d'administració i serveis i estudiantat.

Vídeo explicatiu de la signatura electrònica produït per l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques)

Inici

Com s'aconsegueix un certificat digital per signar electrònicament?

Si sou membre de la Universitat de Lleida adreceu-vos a l'Entitat de Registre i Certificació Digital.


Per altra banda, qualsevol ciutadà pot signar electrònicament mitjançant el DNI electrònic.


Inici