Segells utilitzats


Certificat de la seu electrònica

Aquesta seu electrònica s'identifica mitjançant un certificat de seu electrònica de nivell mitjà extended validation emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya(AOC) a nom de la Universitat de Lleida.

Les principals característiques del certificat de seu electrònica de la Universitat de Lleida són les següents:
 • Número de sèrie: ‎51 b5 6a 94 11 15 1d fd
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic OU = Serveis Públics de Certificació O = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA C = ES
 • Subjecte: CN = seuelectronica.udl.cat OU = Universitat de Lleida, OU = Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio O = Universitat de Lleida S = Lleida C = ES
 • Vàlid de: les 10:32:00 hores de 25 de gener de ‎2018, a les 10:32:00 hores de 25‎ de gener de ‎2020
 • Ús: Signatura digital, xifrat de clau (a0)
 • Empremta digital: ‎c5 6f 8c 65 51 2c 28 ef 8b fa 60 31 05 76 a9 1c 21 37 02 a3
 • Llista de revocació: CRL = http://epscd.catcert.net/crl/ec-sectorpublic.crl OSCP = http://ocsp.catcert.cat

 

 • Totes les propietats: certificat de seu electrònica

 • Aquest certificat garanteix el màxim nivell de seguretat en les transaccions que es facin en aquest lloc web, així com la seua titularitat, autenticitat, i integritat.

  Certificat de segell d'òrgan (CDA-1 SENM) per a aplicacions d'Administració electrònica i e-TAULER

  Aquest segell d'òrgan, o segell electrònic, és un certificat digital que serveix per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, en els termes descrits en l'article 18 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que la Universitat de Lleida fa servir en l'eina e-TAULER.

  Les principals característiques d'aquest certificat són les següents:

 • Número de sèrie: 17 34 3f c6 0a 57 57 4c
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic OU = Serveis Públics de Certificació O = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA C = ES
 • Subjecte: CN = Serveis de l'Administració electrònica SERIALNUMBER = Q7550001G G = María Teresa SN = Areces Piñol OU = Secretaria General OU = Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio O = Universitat de Lleida C = ES
 • Vàlid de: les 12:39:44 hores de 11‎ de desembre de ‎2015, a les 12:39:44 hores de 11 de desembre de ‎2019
 • Ús: Signatura digital, Sense repudi, xifratge de clau, xifratge de dades, Acord de clau (f8)
 • Empremta digital: 64 cf 5b 81 0f e6 4c 05 60 c8 f6 a0 3c 15 06 d4 9d 3a e4 01
 • Llista de revocació: CRL = http://epscd.catcert.net/crl/ec-sectorpublic.crl OSCP = http://ocsp.catcert.cat

 

Certificat d'aplicació (CDA-1) per a eArxiu

Aquest és el certificat requerit per l'aplicació eArxiu per signar documents o missatges, per a assegurar l'autenticitat i la integritat dels missatges o fitxers signats.

Les principals característiques d'aquest certificat són les següents:
 • Número de sèrie: ‎67 6b 02 d0 1e 61 1b f1
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic, OU = Serveis Públics de Certificació, O = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA, C = ES
 • Subjecte: CN = eArxiu de la UdL, OU = Vegeu Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, O = Universitat de Lleida, C = ES
 • Vàlid: de 29‎ de ‎novembre‎ de ‎2016 9:34:10, a 29‎ de ‎novembre‎ de ‎2020 9:34:10
 • Ús: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades, Acord de clau (f8)
 • Empremta digital: 43 b6 9b 4a 8e a6 b2 22 1c 08 bb f5 6d 7b b8 0f 33 2a c0 bb
 • Llista de revocació: CRL = http://epscd.catcert.net/crl/ec-sectorpublic.crl, OSCP = http://ocsp.catcert.cat

 

Certificat de segell electrònic de Registre (CDA-1 SENM)

Aquest segell d'òrgan, o segell electrònic, és un certificat digital que serveix per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, en els termes descrits en l'article 18 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que la Universitat de Lleida fa servir en l'automatització de tràmits depenents de la seua Secretaria General.

Les principals característiques d'aquest certificat són les següents:
 • Número de sèrie: 68 0d 21 cb da 19 3d d5
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic, OU = Serveis Públics de Certificació, O = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA, C = ES
 • Subjecte: G = Maria Teresa, SN = Areces Piñol, SERIALNUMBER = Q7550001G, CN = Segell de Registre Electrònic, OU = Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio OU = Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig, O = Universitat de Lleida, C = ES
 • Vàlid de: les ‎7:22:38 hores de ‎09‎ de maig de ‎2016, a les ‎7:22:38 hores de ‎10‎ de maig de ‎2019
 • Ús: Signatura digital, sense repudi, xifrat de clau, xifrat de dades (f0)
 • Empremta digital: 61 fb 89 88 85 06 63 16 83 bf 26 93 bb 1d ff 1d c0 0f 3d 5f
 • Llista de revocació: CRL =http://epscd.catcert.net/crl/ec-sectorpublic.crl, OSCP = http://ocsp.catcert.cat